Na czym polega upadłość konsumencka?

długi

Zmiany w prawie w 2015 roku sprawiły, że wielokrotnie wzrosła liczba kierowanych do sądu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czym dokładnie ta upadłość jest oraz kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać? Przekonajmy się.

Dla kogo upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka daje możliwość na drodze postępowania sądowego umorzenie całości lub najczęściej części długów osoby, która stała się nie wypłacalna. Przewidziana jest jednak tylko dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Ten wątpliwy „przywilej” przysługuje każdej osobie fizycznej raz na 10 lat.

Jak ubiegać się o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka przysługuje dłużnikom, którzy stali się niewypłacalni i utracili płynność finansową. W grę wchodzi wiele rodzajów długów, m.in. chwilówek. Przy spełnieniu tych przesłanek należy złożyć do właściwego sądu upadłościowego wniosek – można skorzystać z formularza przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Koszt złożenia wniosku wynosi 30 zł i na dobrą sprawę może być to jedyny formalny wydatek przy postępowaniu upadłościowym.

We wniosku takim muszą znajdować się dane osobowe dłużnika, dokładny spis wierzytelności, precyzyjne określenie swojego majątku czy okoliczności, które uzasadniają wniosek.

Przed sądem należy udowodnić, że powstanie niewypłacalności lub jej zwiększenie nie nastąpiło przez celowe działanie dłużnika lub rażące niedbalstwo z jego strony. W innym przypadku wniosek taki zostanie automatycznie odrzucony.

Ogłoszenie upadłości… i co dalej?

Jeśli sąd przychyli się do wniosku i uzna argumentację dłużnika za wiarygodną, to prawdopodobnie ogłosi upadłość konsumencką? Co dalej?

Przede wszystkim cały zbywalny majątek konsumenta zostanie włączony do „masy upadłości”, która przejdzie pod zarządzanie określonego syndyka. Środki uzyskane ze spieniężenia tego majątku zostaną w całości przekazane na pokrycie zobowiązań dłużnika u wierzycieli – oczywiście osoba taka nie zostanie „goła”. Przykładowo, jeżeli w ramach zaspokajania wierzycieli zostanie sprzedane mieszkanie, to dłużnik otrzyma środki, pozwalające na wynajem mieszkania na najbliższe 2 lata.

W sytuacji, kiedy cały spieniężony majątek nie wystarczy na pokrycie wszystkich zobowiązań, to sąd może ustanowić plan spłaty wierzycieli maksymalnie na kolejne 3 lata. Plan ten zakłada kwotę, którą dłużnik będzie zobowiązany co miesiąc uiszczać na rzecz wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze oczywiście pod uwagę wynagrodzenie dłużnika i stara się w ten sposób dopasować realną do regulowania kwotę.

W pewnych sytuacjach sąd może przedłużyć okres planu spłaty wierzycieli maksymalnie o kolejne 2 lata. Jeżeli dłużnik nie będzie się wywiązywał z planu, to sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe.

W przypadku bardzo złej sytuacji dłużnika, sąd może odstąpić od ustalenia planu spłaty wierzycieli i umorzyć resztę długu.

Umorzenie długów

Jeśli dłużnik będzie stosował się do planu spłaty wierzycieli, to pozostały dług może zostać całkowicie umorzony i postępowanie upadłościowe dobiega wówczas końca. Wyróżnić można jednak grupę zobowiązań, które nie mogą zostać umorzone. Są to:

  • alimenty,
  • renty z tytułu odszkodowania,
  • grzywny i kary pieniężne nałożone przez sąd.

Upadłość konsumencka stanowi bez wątpienia ostateczność, ale osoby w trudnej sytuacji finansowej powinny być świadome istnienia takiej możliwości. Daje to również pewną pozycję negocjacyjną z wierzycielami przy dążeniu do ugody i rozsądnych warunków spłaty. Upadłość konsumencka ma dwa główne cele: windykacyjny i oddłużający. W pierwszej kolejności zaspokajani są wierzyciele, ale daje to szanse dłużnikom na umorzenie znacznej części długów i wyjścia na prostą.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*